O familie interculturală / An intercultural experience

Antreprenoriatul Social pentru Tineret, un proiect Erasmus+, care a avut ca și organizatori Asociația Prietenii Omului-Umanism, Cultură, Asociation Dianova España și Associazione Culturale Jumpin, urmărește implementarea în rândul tinerilor conceptul de antreprenoriat social. Este un proiect de schimb trilateral de experiență (între România, Spania și Italia), al cărui scop este stimularea interacțiunii interculturale și dezvoltarea cooperării între tineri și al cărui context este crearea mediului de învățare nonformală.

Echipa Buzz a reușit să obțină câteva impresii din rândul participanților, surprinzând oportunitățile nelimitate pe care un schimb de experiență ți le oferă.

Aş putea începe cu o idee legată de aşteptările mele, nu vreau să mint, de la bun început m-am bazat pe ideea că va fi o experienţă pe care nu o voi putea compara cu nimic altceva în viaţă, însă cu siguranţă acest aspect a fost în totalitate depăşit.

Partea cea mai grea a fost bariera lingvistică, însă cu timpul a devenit doar un mic obstacol în ceea ce a reprezentat comunicarea între trei naţiuni diferite.

Ceea ce voi toţi trebuie să înţelegeţi e că lumea în care fiecare dintre noi îşi desfăşoară acum existenţa este mult prea mărginită. Dincolo de graniţele sale există atâtea suflete care ni se aseamănă. Împărtăşim gânduri, trăiri şi experienţe cu persoane pe care nu vom avea ocazia să le întâlnim niciodată; Toţi suntem la fel, însă fiecare există în felul său unic.

Proiectul a avut participanți 36 de persoane provenite din trei ţări diferite (România, Spania şi Italia). Deşi cu o durată de doar 8 zile (prima sa etapă având ca ţară gazdă România), pot spune cu sinceritate că a clădit ceea noi (fie participanţi, fie voluntari) putem numi o familie, în toată splendoarea, frumuseţea şi sinceritatea sa.

Ca ţară gazdă am încercat să surprindem frumuseţea naturală a României, prezentând nu doar peisajele şi folclorul său, dar şi românii, atât ca şi naţiune cât şi ca frumuseţe spirituală. Ce a fost cu adevărat special? Receptivitatea! Receptivitate care a fost cu adevărat reciprocă. Felul cum fiecare individ a ales să primească informaţii mai mult sau mai puţin tematice, surprinzând fiecare domeniu, oferind la schimb propiile idei ca şi mulţumire. Ne-am redescoperit pe noi înşine odată cu primirea privilegiului de a descoperi o parte din ceea ce se află de fapt în necunoscutul pe care noi îl numim „cealaltă parte din lume”. Ceea ce pot afirma cu certitudine, este că nu există cuvinte pentru a descrie ceea ce a reprezentat cu adevărat pentru noi această experienţă. E unul dintre aspectele vieţii pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl explorăm la un moment dat: cunoaşterea.

Cunoaştere care odată exploatată va fi dusă la extreme, indiferent de idealurile pe care aceasta le va atinge, indiferent de impedimentele pe care urmează să le întâlnească.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  1. I could start with an idea about my expectations, I don’t want to lie, from the beginning I relied on the idea that it would be an experience that I will not be able to compare to anything else in life, but certainly this aspect was totally exceeded. The hardest part was the linguistic barrier, but in time it became just a small obstacle in communicating between three different nations.

What you all need to understand is that the world in which each of us is now carring out their existence is far too limited. Beyond it’s borders there are so many souls that resemble us. We share thoughts and experiences with people whom we will never have the chance to meet; We are all the same, but each of us exist in our unique way.

The project was attended by 36 people from three different countries (Romania, Spain and Italy), whose main theme is Social Entrepreneurship among Youth. Although it was only eight days long (it’s first stage, having Romania as host country), I can honestly say that it has built up what we (either participants or volunteers) can call a family, in all it’s splendor, beauty and sincerity.

As a host country, we tried to capture the natural beauty of Romania, presenting not only its landscapes and folklore, but also the romanians, both as a nation and as a spiritual beauty. What was really special? The receptivity! Receptivity that was truly reciprocal. The way each individual chose to receive more or less thematical information in each field, offering in exchange their own ideas as thanks. We rediscovered ourselves with the privilege of discovering some of what is actually in the unknown that we call „the other part of the world.” What I can certainly say is that there are no words to describe what really represented this experience for us. It’s one of the aspects of life each of us should explore at a time: knowledge. Knowledge that once exploited will be taken to extremes, regardless of the ideals it will achieve, regardless of the impediments it will encounter.

cesc

Francesc Jiménez Casas

Bună cititorilor, numele meu este Cesc, sunt din Barcelona și am stat aici, în Slatina, între 15 și 24 septembrie. Studiez jurnalismul în Spania. Aici i-am întâlnit pe Cristian, Tatiana și Ada, care sunt de la Slatina Buzz și mi-au sugerat să scriu câteva rânduri despre  experiența mea. Este greu să-mi rezum experiența așa că îmi voi împărți explicația în trei părți diferite. Mulțumesc că mă lăsați să fac asta!

CUM AM AJUNS ÎN ROMÂNIA

Nu am călătorit foarte mult. Pe lângă excursiile tipice organizate de școală la sfârșit de an, nu am călătorit niciodată nicăieri. Ca orice tânăr de 20 de ani, am vrut să călătoresc și să întâlnesc culturi noi în afara celei spaniole. Într-o zi norocoasă, am primit un apel de la un prieten care se află într-o asociație numită Dia Nova, care se concentrează pe aspecte sociale (reabilitări, nevoi de bază pentru persoanele sărace sau reintegrarea în muncă).

Acest prieten mi-a spus că ei caută oameni să meargă în ROMÂNIA într-un Erasmus + despre antreprenoriatul social. În Spania, antreprenoriatul social este aproape consolidat și ROMÂNIA începe să îl dezvolte. Am avut o jumătate de oră să mă decid. La vârsta de douăzeci și doi de ani nu m-am văzut afară din zona de confort a Barcelonei, așa că am spus da. Bineînțeles!

EXPERIENȚA DIN SLATINA

A existat o vibrație bună încă din primul minut. În primul rând, când am întâlnit cei doisprezece italieni și ceilalți unsprezece spanioli în autobuz, pe drumul de trei ore de la București – Otopeni la Slatina și apoi restul românilor în Slatina. Am fost cazați în Institutul Agricol din Slatina. Programul cuprindea cunoașterea a mai multe despre dezvoltarea antreprenoriatului social, schimburi de idei între țări, efectuarea unor vizite la ferme auto-susținute datorită produselor artizanale și cunoașterea culturii românești, mai mult în general. Am vizitat și Bran!

Ospitalitatea a fost uimitoare, doamna Pitei ajutată de Mariana și Sergiu au fost organizatorii care ne-au oferit totul: mâncare bună, un pat bun, toleranță la îmbrăcămintea nebunească spaniolă, călătorii la market, râsete și cunoaștere. Și o conviețuire fantastică. Cei 36 de băieți și fete, tineri din 3 țări diferite au realizat 1000 de povești. Au fost conversații lungi, au fost râsete, plânsete, nopți târzii, dansuri și, de asemenea, a existat iubire și triste „la revedere”. M-am dus singur și m-am întors cu aproape 40 de prieteni, sau i-aș putea numi frați. Schimbând experiența și cultura.

PREJUDECĂȚILE

Presupun – și cred că și voi- că plecarea în România nu este locul pe care îl veți alege prima dată pentru a călători. Vă voi explica, astfel încât să nu vă supărați, ceea ce vreau să spun e că în Franța există Turnul Eiffel și baghetele, în Italia se află Coliseumul și Ferraris, în Rusia se află Kremlinul și Putin. Dar nu știam nimic despre România în afară de capitala sa, Bucureștiul, de existența unei multitudini de țigani și oameni închiși. De aceea, această parte se numește prejudicăți.

Nu am greșit niciodată mai mult! Cred că experiența mea m-a făcut mai bogat din punct de vedere social și politic. Unde sunt foarte activ.

Situația geopolitică este ca și în Spania: ați avut un regim care s-a încheiat târziu, la fel ca și la noi. Guvernul este suspectat că este corupt. Și nu sunteți în cel mai bun timp economic al vostru. Și am putut vedea că puterea poporului de a inversa această situație crește și ea.

O diferență între România și Spania este numărul de persoane religioase. Majoritatea poporului român și prietenilor pe care i-am făcut acolo se consideră religioși, Ortodoxia a câștigat de departe. Mă consider a fi ateu, dar am un respect profund pentru alte religii. Vreau să zic, toată lumea trebuie să aibă ceva în care să creadă și în care să aibă încredere. Cred că globalizarea a fost motivul pentru care am avut, de asemenea, muzică, filme și tendințe comune, astfel a întins mai mult frângiile între tineri.

CONCLUZII

Prima mea experiență în care am călătorit singur a fost în România. Și este ceva ce nu aș schimba niciodată. Mi-a placut mămăliga, smântana și sarmalele. Mi-a plăcut festivalul „Oltenii și restul lumii”, locurile unde se bea și oamenii minunați din Slatina. Vă iau –pe români- ca un exemplu de perseverență și bunătate. Mă voi întoarce cât mai curând posibil, sunt sigur. Categoric o parte din mine a rămas acolo. Mulțumesc pentru tot. Și mulțumesc echipei Slatina Buzz pentru că m-a invitat să scriu câteva cuvinte aici!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hello readers, my name’s Cesc. I’m from Barcelona and I stayed here in Slatina from the 15th to the 24th of September. I’m studying journalism in Spain. While here, I met Cristian, Tatiana and Ada, who are from Slatina Buzz and suggested to me to write some lines about my experience. It’s hard to sum up how my experience was so I’ll divide my explanation into three different parts. Thank you for letting me do it!

HOW I ENDED UP IN ROMANIA

I’ve not traveled very much. Besides the typical end of the year trips in school, I have never traveled anywhere. As any young person in his twenties, I wanted to travel and meet new cultures, other than my Spanish one. One fortunate day, I received a call from a friend who is in an association called Dia Nova, which focuses on social aspects (rehabilitations, basic needs for poor people or work reintegration).

This friend told me that they were looking for people to go to ROMANIA for an Erasmus + project about social entrepreneurship. In Spain, social entrepreneurship is very consolidated and ROMANIA it is starting to develop. I had half an hour to decide. At my age of twenty two, I did not see myself out of the comfort zone in Barcelona, so I said yes. Of course!

SLATINA EXPERIENCE

There was a good vibe since minute one. First, when I met the twelve Italians and the eleven other Spanish in the threehour bus ride from Bucarest- Otopeni to Slatina and then ,with the rest of the Romanian from Slatina. We stayed at the agricultural institute of Slatina. The program was created for us to know more about the development of social entrepreneurship, exchanging ideas between countries and making some visits to self sustained farms due to their artisanal products and to know more about Romanian culture in general. We visited Bran too!

The hospitality was amazing, Mrs. Pitei, along with Mariana and Sergiu were the organizers who provided us with anything: good food, a good bed, tolerance to Spanish crazy costumes, travels to the market, laughs and knowledge. And fantastic convivence. Those 36 boys and girls in their youth from 3 different countries made 1000 stories. There were long conversations, there were laughs, cries, late nights, dances, and also there was love and sad goodbyes. I came alone and I went back with almost 40 friends or, I can say, brothers. Exchanging experiences and culture.

PREJUDICE

I assume – and I think you would too – that going to Romania is not the place you would choose in the first place to travel by yourself. I’ll explain so you do not get angry, I mean: in France there’s Tour Eiffel and baguettes, in Italy there’s the Colosseum and Ferraris, in Russia there’s the Kremlin and Putin. But I did not know anything about Romania besides the fact that its capital is Bucarest, that there’s a lot of gypsies and skeptical people. This is why this part is called prejudice.

I’ve been too wrong. I believe that my experience has made me even richer at a social and political point of view, in which I’m very active.

The geopolitical situation is like Spain: you had a regime that ended later, just like us. The government is suspected to be corrupt. And you’re not in your best economic time. And I could see that the power of the people to reverse this situation is growing too.

One difference between Romania and Spain is the number of religious people. The majority of the Romanian people and friends that I made there were considered as religious, Orthodox won by far. I consider myself as an atheist but I have a deep respect for other religions. I mean, everybody needs to have something to believe in and have faith in. I think globalization was the reason why we also had common music and movies and trends so it made stretch ropes more easily between the young people.

SUMING UP THIS

My first experience traveling by myself was in Romania. And it’s something that I will never want to change. I loved mamaliga, smantana and sarmale. I loved the festival of Oltenii and the rest of the world, the places to drink and the awesome people of Slatina. I take you -Romanians- as an example of perseverance and kindness. I’ll return as soon as possible, I’m sure. Definitely a part of me stayed there. Thank you for everything. And thank you to Slatina Buzz crew for inviting me to write some words here!

laura moccia

Laura Moccia

Suntem un grup de 12 oameni, 10 tineri și 2 lideri. Așteptările noastre au fost: cunoașterea culturii altor oameni (pentru că e ceva fundamental să te simți european și cetățean al lumii), comunicarea în alte limbi, confruntarea experiențelor de viață personale, împărtășirea cunoașterii într-un context bogat, primirea teoretică și practică de cunoștințe în domenii ca legume, agricultură, antreprenoriat social, economie socială. Proiectul ne-a depășit așteptările. Am cunoscut oameni minunați într-o bogată interacțiune interculturală și cooperațională, într-un loc nou.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

We are a group of 12 people, 10 young people and 2 leaders. Our expectations were: knowing the culture of other people (because it is fundamental to feel european and world citizens), communicating in other languages, confronting own’s life experiences, sharing knowledge in a rich context, get theoretical and practical knowledge in new area such as vegetables, farming, social enterprise, social economy. The project was better than our expectations. We met fantastic people in a rich intercultural interaction and cooperation in a new place.)

- PUBLICITATE -